Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Matrace polyuretanové, matrace pružinové, matrace studená pěna, matrace latexové

Objednání zboží

Matrace atypických rozměrů lze objednat přes e-shop, faxem, nebo e-mailem, matrace typizovaných rozměrů lze objednat také telefonicky. Objednávky zaslané přes e-shop jsou automaticky potvrzeny bezprostředně po odeslání objednávky na e-mail uvedený v objednávce.

 

Dodání zboží

Dopravu matrací k zákazníkovi zajišťuje prodávající, prostřednictvím České pošty, smluvních přepravců nebo vlastní dopravou. Minimálně 24 hodin před dodáním zásilky kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky, elektronickou poštou nebo SMS zprávou.

 

Dodací lhůty

Dodací lhůta je dle volby zákazníka. Expresní lhůta dodání do 48 hodin se vztahuje pouze na matrace typizovaných rozměrů a začíná plynout od 20. hodiny v den objednání. Do této lhůty se nepočítají dny pracovního volna, dny pracovního klidu a státní svátky. Standardní doba dodání je 10 pracovních dnů. Dodací lhůtu si může zákazník vybrat ze standardní dodací lhůty a z expresní dodací lhůty.

 

Parametry zboží

Na přání kupujícího dodává prodávající libovolné rozměry matrace (šířka x délka), po telefonické dohodě lze výšku matrace přizpůsobit požadavkům kupujícího. Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace. Matrace atypických rozměrů a matrace na dvoulůžka mohou být slepeny z více kusů. Obrázky zboží na e-shopu jsou ilustrační a dodávané zboží může být barevně odlišné.

 

Odpovědnost za vady a záruka

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsícků od převzetí zboží, tato doba může být prohlášením v záručním listě, nebo uveřejněním na stránkách e-shopu stanovena delší. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

 

Reklamace

Postup při reklamaci:

 1. Informovat prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně.
 2. Zboží zaslat jako doporučený balík na adresu prodávajícího.
 3. Do zásilky písemně uvést důvod reklamace.

O výsledku reklamace je kupující informován sjednaným způsobem s prodávajícím (e-mailem, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, případně odstraněním závady. Při posuzování trvalé deformace matrace se vychází z ČSN 911004.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení kupní smlouvy zaniká.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 2 či jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzení zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodů. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat korespondenčně na adresu OSTAŠ CZ s.r.o. Rooseveltova 120, 549 57 Teplice nad Metují, nebo elektronickou poštou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není poviněn vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestli kupující volil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Pro odstoupení od smlouvy využije kupující formulář, který je ke stáhnutí zde.
 5. Storno objednávky ze strany dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávájící bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu v nejratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů.

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada zboží jiným, zrušení objednávky atd.).

 

Ochrana osobních údajů

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny, vyjma situace související s plněním objednávky (objednávka zboží, platební styk atd.).

 

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uskutečnění objednávky kupujícím.
 2. Uskutečněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uskutečnění objednávky, jakož i v den uskutečnění objednávky platnou cenu objednaného zboží, uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2014